ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ

Εισάγοντας μια συστηματική και συμμετοχική προσέγγιση για το σχεδιασμό βιώσιμων πλάνων δράσης

Το έργο 2ISECAP στοχεύει να ενισχύσει, να συμπληρώσει και να ενσωματώσει τις διαθέσιμες προσεγγίσεις, που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι π.χ. ο Συμμετοχικός σχεδιασμός, ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο Ενεργειακός σχεδιασμός, ο Κοινωνικός σχεδιασμός. Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο σχεδιασμός αυτός θα γίνει από την ίδια την κοινωνία (χρησιμοποιώντας και ενεργοποιώντας τοπικές δράσεις), ενσωματώνοντας κάθε διακριτό μέλος κατά την ανάπτυξη των ΣΔΑΕΚ. 

The 2ISECAP approach is based on utilizing the Living Lab (LL) concept to create the appropriate institutional environment to both study and advance a holistic (integrated and participatory) approach to energy planning. The LL concept is considered as an appropriate environment as it explicitly allows for an open, creative and relatively informal environment that invites participants to share and co-create knowledge, projects and future policies.

Ζωντανό Εργαστήριο Καρδίτσας

Στο πλαίσιο του έργου 2ISECAP, η πόλη της Καρδίτσας έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP). Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προσδιοριστεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσχώρησή της στο Σύμφωνο των Δημάρχων (CoM).

Στο πλαίσιο του 2ISECAP, η Καρδίτσα θα αναπτύξει περεταίρω το ΣΔAEΚ για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ακολουθώντας ένα συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες κοινωνικές αντιδράσεις.

Μέσω της Ενότητας «Νέα» θα γίνεται συνεχής ενημέρωση όσον αφορά στην πρόοδο του έργου 2ISECAP, καθώς και κάθε σχετικό νέο με την ενέργεια στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.

Launch of the 2ISECAP Project

The 2ISECAPc project started 1st September 2021 with a three year period and will in its mobilisation phase study the capacity of formal plans and policies to activate and work with local energy initiatives and coalitions for implementing proposed actions in the various regions involved.

Read More

First Transnational Living Lab

We are pleased to invite you to the first Transnational Living Lab on Local Energy Transition organized by 2ISECAP, and held as part of the Open Living Lab Days

Read More

Energy Festival in Karditsa

The Energy Festival marks the launch of the 2ISECAP Living Lab in Karditsa and is a joint event with the H2020 BEcoop project and the Energy Community of Karditsa

Read More

2ISECAP COMMUNITIES SELECTED FOR EU MISSION

The 2ISECAP cities Tartu in Estonia and Padova in Italy have been seected by The European Commission among the 100 cities that will participate in the EU Mission for 100 climate-neutral and smart cities by 2030, the so-called Cities Mission

Read More

Το έργο 2ICECAP χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 (Grant Agreement No #8101033752). Την απόλυτη ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων φέρουν οι υπεύθυνοι συγγραφής τους. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ευθύνονται η CINEA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση της περιγραφόμενης πληροφορίας.