ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ

Εισάγοντας μια συστηματική και συμμετοχική προσέγγιση για το σχεδιασμό βιώσιμων πλάνων δράσης

Το έργο 2ISECAP στοχεύει να ενισχύσει, να συμπληρώσει και να ενσωματώσει τις διαθέσιμες προσεγγίσεις, που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα. Τέτοιες προσεγγίσεις είναι π.χ. ο Συμμετοχικός σχεδιασμός, ο Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο Ενεργειακός σχεδιασμός, ο Κοινωνικός σχεδιασμός. Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι ο σχεδιασμός αυτός θα γίνει από την ίδια την κοινωνία (χρησιμοποιώντας και ενεργοποιώντας τοπικές δράσεις), ενσωματώνοντας κάθε διακριτό μέλος κατά την ανάπτυξη των ΣΔΑΕΚ. 

Η προσέγγιση του 2ISECAP βασίζεται στη χρήση της ιδέας ενός Ζωντανού Εργαστηρίου για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος τόσο για τη μελέτη όσο και για την προώθηση μιας ολιστικής (ολοκληρωμένης και συμμετοχικής) προσέγγισης στον ενεργειακό σχεδιασμό. Η ιδέα του Ζωντανού Εργαστηρίου θεωρείται ως το κατάλληλο περιβάλλον καθώς επιτρέπει ρητά ένα ανοιχτό, δημιουργικό και σχετικά άτυπο περιβάλλον που καλεί τους συμμετέχοντες να μοιραστούν και να συνδημιουργήσουν γνώσεις, έργα και μελλοντικές πολιτικές

Στο πλαίσιο του έργου 2ISECAP, η πόλη της Καρδίτσας έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (SECAP). Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προσδιοριστεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσχώρησή της στο Σύμφωνο των Δημάρχων (CoM).

Στο πλαίσιο του 2ISECAP, η Καρδίτσα θα αναπτύξει περεταίρω το ΣΔAEΚ για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ακολουθώντας ένα συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες κοινωνικές αντιδράσεις.

Μέσω της Ενότητας «Νέα» θα γίνεται συνεχής ενημέρωση όσον αφορά στην πρόοδο του έργου 2ISECAP, καθώς και κάθε σχετικό νέο με την ενέργεια στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. 

ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο

Στις 24/06/2022 στα πλαίσια του έργου H2020 ‘’INSTITUTIONALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLANS (2ISECAP)’’ ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο στο ξενοδοχείο ΑΡΝΗ παρουσία των κεντρικών συντονιστών του έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο

Στις 24/06/2022 στα πλαίσια του έργου H2020 ‘’INSTITUTIONALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLANS (2ISECAP)’’ ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο στο ξενοδοχείο ΑΡΝΗ παρουσία των κεντρικών συντονιστών του έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων.

Read More

Το έργο 2ICECAP χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 (Grant Agreement No #8101033752). Την απόλυτη ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων φέρουν οι υπεύθυνοι συγγραφής τους. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ευθύνονται η CINEA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε χρήση της περιγραφόμενης πληροφορίας.

Nødvendige

Necessary
Required cookies help make the website usable by enabling basic functions, e.g., Slide functions, and ensure full access to all pages of our site. The website does not function optimally without these cookies. We have considered these as paid and are therefore stored without prior consent.

Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy
Sporingcookies
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Google