Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Θεσσαλίας. Η Καρδίτσα, είναι μια πόλη στη δυτική Θεσσαλία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η πόλη της Καρδίτσας έχει 55.000 κατοίκους και είναι πρωτεύουσα αγροτικής περιοχής, με 150.000 κατοίκους. Η Καρδίτσα είναι μια από τις πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις της Ελλάδας, με ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περίπου 20 km. Από τον Μάρτιο του 2013 υπάρχει επίσης σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων για τους κατοίκους και τους τουρίστες. Περίπου το 40% του συνόλου των αστικών συγκοινωνιών, σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γίνεται με ποδήλατα. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι τα 3,5 κατά μέσο όρο ποδήλατα ανά οικογένεια.

Ο Δήμος Καρδίτσας κέρδισε το 2019 το Βραβείο «EUROPEAN MOBILITY WΕΕΚ» (κατηγορία μικρών πόλεων), που απονεμήθηκε κυρίως για το διαφημιστικό υλικό και τις συνεργασίες για την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχει σε πολλά δίκτυα, όπως: Διαδρομές δικτύου για βιώσιμη κινητικότητα, Διαδρομές δικτύου με λίμνες, Ψηφιακές πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας. Ο Δήμος Καρδίτσας λειτουργεί ως τυπικός δημόσιος οργανισμός, απασχολώντας περίπου 360 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο και διοικείται από συμβούλιο δημοτικών συμβούλων.

Μια εξειδικευμένη επιχειρησιακή μονάδα – το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης και Διαφάνειας – είναι αφιερωμένη στην εξεύρεση πόρων και στην  υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών ή άλλων προγραμμάτων, για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Στο έργο 2ISECAP συμμετέχουν 4 Έλληνες εταίροι:

Δραστηριότητες του έργου 2ISECAP

Στο πλαίσιο του έργου 2ISECAP, η πόλη της Καρδίτσας έχει αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο έχουν προσδιοριστεί οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προσχώρησή της στο Σύμφωνο των Δημάρχων (CoM).

Στο πλαίσιο του 2ISECAP, η Καρδίτσα θα αναπτύξει περεταίρω το ΣΔAEΚ για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ακολουθώντας ένα συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης προκειμένου να αμβλυνθούν οι όποιες κοινωνικές αντιδράσεις.

Διοργανωτής της διαδικασίας είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. Είναι ο αναπτυξιακός φορέας των 7 Δήμων που αποτελούν το Νομό Καρδίτσας. Στους μετόχους της περιλαμβάνονται όλοι οι σημαντικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Εμπορικό Επιμελητήριο. Η συμμετοχή της στο έργο 2ISECAP θα ενισχύσει την ικανότητά της να υποστηρίζει τους υπόλοιπους 6 δήμους να αναπτύξουν τα ΣΔΑΕΚ τους και να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Η ANKA ανέπτυξε και λειτούργησε επίσης έναν Ενεργειακό Συνεταιρισμό και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον της για την ανάπτυξη των Τοπικών Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι έντονο.

Nødvendige

Necessary
Required cookies help make the website usable by enabling basic functions, e.g., Slide functions, and ensure full access to all pages of our site. The website does not function optimally without these cookies. We have considered these as paid and are therefore stored without prior consent.

Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy
Sporingcookies
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Google