ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο σχεδιασμός για την ενεργειακή μετάβαση είναι ένα διεπιστημονικό και επείγον ζήτημα, που απαιτεί την ενσωμάτωση του ενεργειακού θέματος στον χωροταξικό σχεδιασμό. Για να γίνει αυτό δεν απαιτείται μόνο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλλά και μια συμμετοχική και πολυεπίπεδη διαδικασία διακυβέρνησης.

Συχνά, οι συγκρούσεις μεταξύ συμφερόντων και ενδιαφερομένων αυξάνονται χωρίς μια κατάλληλη στρατηγική επίλυσης. Αυτές οι συγκρούσεις μπορεί να εμποδίσουν τη μετάβαση όταν τα σχέδια και οι πολιτικές γίνουν αληθινές στα σχέδια δράσης, στα έργα και στην εφαρμογή.

Επομένως, ο αποτελεσματικός και αποδοτικός σχεδιασμός για την ενεργειακή μετάβαση μπορεί να ωφεληθεί πολύ από το να επιτραπεί μια ανοιχτή και δημιουργική διαδικασία αντιμετώπισης της επίσημης λήψης αποφάσεων με τους τόπους, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις κοινότητες που στοχεύουν να επηρεάσουν ή να ενεργοποιήσουν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι στόχοι και οι φιλοδοξίες των σχεδίων θα μπορούσαν να μεταφραστούν στη λεπτομερή πραγματικότητα των κοινοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι κοινότητες μπορούν να συμβάλουν στις επίσημες πολιτικές.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το 2ISECAP αφορά ρητά στην ενεργοποίηση και στη χρήση τοπικών, περιφερειακών φορέων και κοινοτήτων για να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση.

Η δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος (δηλαδή μιας δομής διακυβέρνησης) που θα συνδυάζει τη δημοκρατική νομιμότητα και τη νομική ισχύ των επίσημων σχεδίων και πολιτικών με τη δημιουργικότητα, την ενεργειακή και κοινωνική ικανότητα των πρωτοβουλιών (από κάτω προς τα πάνω), την επιχειρηματικότητα και τέλος τη συμμετοχή της κοινότητας, σίγουρα θα προσθέσει μεγάλη αξία στην ενεργειακή μετάβαση και θα εξασφαλίσει την επιτυχία της.

ΣΤΟΧΟΙ

– Εισαγωγή μιας Ολιστικής Προσέγγισης στο σχεδιασμό του ΣΔΑΕΚ που θα υποστηρίζει τον Συμμετοχικό και Ολοκληρωμένο σχεδιασμό δράσεων για την βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα απαιτούμενα θεσμικά εργαλεία, τις τοπικές πρωτοβουλίες, τα νομικά πλαίσια και τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης.

– Μελέτη, βελτίωση κατανόησης και εντοπισμού των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας σχετικά με την αποτελεσματική κινητοποίηση πολιτών και ενδιαφερομένων για να γίνουν εταίροι στην ανάπτυξη τοπικών σχεδίων και πολιτικών (συμπεριλαμβανομένων των συνασπισμών για το κλίμα και την ενέργεια).

– Σχεδίαση της Δομής Διακυβέρνησης που απαιτείται για την καθιέρωση της ολιστικής (συμμετοχικής και ολοκληρωμένης) προσέγγισης στον Σχεδιασμό του ΣΔΑΕΚ ως λειτουργική και θεσμοθετημένη δομή. Η προτεινόμενη δομή θα είναι ένα περιβάλλον συν-δημιουργίας που θα διευκολύνει την πολυεπίπεδη και διυπηρεσιακή διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των τοπικών πολιτών και των ενδιαφερομένων (δηλαδή ένα Μοντέλο Τετραπλού Έλικα), για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας.

– Παροχή απόδειξης σχετικά με την προτεινόμενη προσέγγιση ολοκληρωμένου σχεδιασμού του ΣΔΑΕΚ εφαρμόζοντάς την σε έξι ευρωπαϊκούς δήμους, που βρίσκονται σε έξι διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ διαφορετικού μεγέθους και τύπου και με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά και οικονομικά περιβάλλοντα,

 1. Να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις ολοκληρωμένες πολιτικές τους για τη βιώσιμη ενέργεια (ΣΔΑΕ, ΣΔΑΕΚ ή παρόμοια)
 2. Να γίνει υποστήριξη στο να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία 100 Κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030, και
 3. iΝα γίνει υποστήριξη στο να συνδημιουργήσουν και να υποβάλουν αίτηση για ‘’Σύμβαση για την Κλιματική Πόλη’’.

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα 2ISECAP θα:

 • Μελετήσει την ικανότητα επίσημων σχεδίων και πολιτικών για ενεργοποίηση και συνεργασία με τοπικές πρωτοβουλίες ενέργειας και συνασπισμούς για την υλοποίηση προτεινόμενων δράσεων στις διάφορες εμπλεκόμενες περιοχές.
 • Αναλύσει τις πρωτοβουλίες των τοπικών και περιφερειακών κοινοτικών αλλά και μεγαλύτερων κοινωνικών συνασπισμών που επικεντρώνονται στην ενεργειακή μετάβαση και τις κλιματικές δράσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί πώς προέκυψαν, λειτουργούσαν και αποδίδουν, τις υπάρχουσες σχέσεις τους με επίσημες κυβερνήσεις, επίσημα σχέδια και πολιτικές.
 • Εξετάσει την ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας εντός της τοπικής/περιφερειακής κυβέρνησης και τη σχέση της με την κοινωνική ικανότητα (δηλαδή δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία που διευκολύνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τη συνεργασία για αμοιβαίο όφελος).
 • Προσδιορίσει τα μέτρα θεσμικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων των δομών διακυβέρνησης και των εργαλείων που θα ληφθούν υπόψη και θα παρέχονται από τις τοπικές/περιφερειακές κυβερνήσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλιών και συνασπισμών για την ενέργεια και το κλίμα.
 • Μελετήσει την καταλληλότητα των υφιστάμενων προσεγγίσεων αστικής διαχείρισης και εργαλείων χωροταξικού σχεδιασμού για την εισαγωγή/διευκόλυνση της βιωσιμότητας και της ενεργειακής μετάβασης, σε διαφορετικά με βάση την περιοχή χαρακτηριστικά και με προσαρμοσμένους τρόπους σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
 • Αναπτύξει μια Ολιστική Προσέγγιση στον Σχεδιασμό του ΣΔΑΕΚ ριζώνοντας έτσι τα ΣΔΑΕΚ στις τοπικές, περιφερειακές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, ενισχύοντας τους δεσμούς του με τον χωροταξικό σχεδιασμό σε κάθε τοπική κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση θα βασίζεται σε μια πολυεπίπεδη, διεπιστημονική και συν-δημιουργική διαδικασία, που θα υποστηρίζεται σε μια προσέγγιση περιφέρειας/γειτονιάς ως νέο πλαίσιο σχεδιασμού για την προώθηση της ολοκληρωμένης τοπικής δράσης.
 • Εφαρμόσει την αναπτυγμένη προσέγγιση για να αξιολογήσει και να αναθεωρήσει τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα έξι (6) ευρωπαϊκών δήμων. Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουν την κατανόησή τους για το πώς οι επίσημες κυβερνήσεις μπορούν να συμμετάσχουν ή να γίνουν μέρος τοπικών πρωτοβουλιών και συνασπισμών για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και κοινότητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων εννοιών σχεδιασμού δράσης για την βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα.
 • Αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ΣΔΑΕΚ, με στόχο τον χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά με ρητή προσοχή στον πιθανό ρόλο άλλων κρίσιμων τομέων πολιτικής (π.χ. μεταφορές, γεωργία, φτώχεια)
 • Ευαισθητοποιήσει, αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και θα εκτελέσει ενέργειες κλιμάκωσης για την προσέγγιση ολιστικού σχεδιασμού του εν λόγω προγράμματος.

 

Nødvendige

Necessary
Required cookies help make the website usable by enabling basic functions, e.g., Slide functions, and ensure full access to all pages of our site. The website does not function optimally without these cookies. We have considered these as paid and are therefore stored without prior consent.

Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy
Sporingcookies
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Google